Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Outdoor Point

Kantoorhoudende aan Dorpsstraat 37, 8381AM te Vledder (Nederland) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 01131779

Website: www.outdoorpoint.nl

E-mail: info@outdoorpoint.nl

Telefoon: +31 6 52 18 12 45

Artikel 1: Definities

1.1 Dit zijn betekenissen van bepaalde termen die in deze algemene voorwaarden genoemd worden, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

  • Outdoor Point: is de organisator die activiteiten en/of diensten aanbiedt aan individuele personen of aan groepen van personen. Outdoor Point is de gebruiker van deze voorwaarden.
  • Opdrachtgever: de wederpartij van Outdoor Point, waarvoor Outdoor Point een activiteit verzorgd en/of dienst levert, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf of als privé-persoon.
  • Partijen: dit zijn Outdoor Point en opdrachtgever samen.
  • Deelnemer: is de natuurlijke persoon, die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van het evenement.
  • Evenement: het arrangement en/of de activiteit(en) welke door Outdoor Point aan de opdrachtgever is aangeboden.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website en alle offertes, facturen, opdrachten en overeenkomsten tussen Outdoor Point en opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen, dat zij van deze algemene voorwaarden afwijken.

2.2 Alle personen die deelnemen aan een evenement georganiseerd door Outdoor Point.

2.3 De persoon die een reservering vastlegt dient de betrokkenen waarvoor hij/zij heeft geserveerd op de hoogte te brengen van deze algemene voorwaarden en dus ook de risico’s van deelname aan het door Outdoor Point georganiseerde evenement.

Artikel 3: Offerte en bevestiging overeenkomst

3.1 Een offerte kan zowel telefonisch als schriftelijk worden aangevraagd.

3.2 Alle offertes van Outdoor Point zijn vrijblijvend en dienen slechts als een prijsopgaaf, hieraan kunnen geen rechten worden ontleent.

3.3 Aan de hand van de opgestelde offerte kan opdrachtgever aangeven een bevestiging wensen te ontvangen, pas na het schriftelijk ontvangen van een bevestiging is er sprake van een geldige overeenkomst / definitieve reservering.

3.4 De opdrachtgever/deelnemer die, namens een groep, de overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Outdoor Point zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Outdoor Point het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Outdoor Point aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Outdoor Point worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Outdoor Point zijn verstrekt, heeft Outdoor Point het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 Outdoor Point is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Outdoor Point is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Outdoor Point kenbaar behoorde te zijn.
4.5 Opdrachtgever vrijwaart Outdoor Point voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

4.6 Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen, vindt het evenement ook bij slecht weer doorgang. Outdoor Point zal daarbij al het mogelijke doen, om eventuele hinder voor deelnemers te beperken. Indien het doorgaan van een evenement, naar het oordeel van Outdoor Point, niet zinvol, onverantwoord is of niet uit te voeren is, in verband met o.a. de veiligheid, dan is het Outdoor Point gelegen om het evenement kosteloos te annuleren.

Artikel 5: Wijzigen van de overeenkomst

5.1 Outdoor Point heeft het recht de overeenkomst alsmede het aangeboden evenement te wijzigen, als er sprake is van bijzondere acute aan de opdrachtgever mede te delen omstandigheden. Indien mogelijk zal Outdoor Point daarbij een alternatief aanbieden, waarbij het karakter van het evenement, zoveel als mogelijk intact blijft en het alternatief past binnen het budget van opdrachtgever. De opdrachtgever kan de wijziging slechts afwijzen, als het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan het oorspronkelijke evenement of indien het alternatief op andere wijze nadeel van meer dan geringe betekenis oplevert. De opdrachtgever dient dit zo spoedig mogelijk te melden aan Outdoor Point. De opdrachtgever heeft in dat geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden of het gedeelte van het bedrag dat betrekking heeft op de niet-genoten onderdelen van het evenement.

5.2 De opdrachtgever kan tot 90 dagen voor aanvang van het evenement, een verzoek indienen bij Outdoor Point, om de overeenkomst te wijzigen. Outdoor Point zal zo spoedig mogelijk opdrachtgever, schriftelijk en gemotiveerd, op de hoogte stellen of het verzoek tot wijzigen al dan niet wordt gehonoreerd. In verband met organisatiekosten, is opdrachtgever bij een verzoek tot wijziging van de overeenkomst een bedrag van € 125,00 excl. BTW verschuldigd aan Outdoor Point. Indien het bedrag van de gewijzigde overeenkomsten meer dan 10% lager is dan de eerdere overeenkomst, is op het verschil de annuleringsregeling van toepassing zoals gesteld in artikel 7.

5.3 Het wijzigen van de eerder overeengekomen datum, is alleen mogelijk, indien verplaatsing qua datum, unaniem wordt goedgekeurd, door alle leveranciers van Outdoor Point, welke onderdeel uitmaken van het overeengekomen evenement. Indien leveranciers aan deze wijziging/verplaatsing kosten verbinden, zullen deze volledig aan opdrachtgever worden doorberekend. Indien het verplaatsen van het evenement niet mogelijk is, dan is opdrachtgever de kosten verschuldigd conform de staffel in artikel 7 (annulering) van deze algemene voorwaarden.

Artikel 6: Prijs en betaling

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld zijn alle prijzen exclusief BTW.

6.2 Het verwachtte totaalbedrag van het evenement dient minimaal 1 dag (24 uur) voor aanvang van de datum waarop het evenement zal plaatsvinden per bank te zijn voldaan, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever ontvangt hiervoor bij de bevestiging een factuur per mail.
6.3 Indien er tijdens het evenement extra kosten ontstaan door bijvoorbeeld het gebruik maken van horeca faciliteiten en/of extra activiteiten/diensten die niet vooraf zijn opgenomen in de reservering dan kan de opdrachtgever een eindafrekening ontvangen. Deze betaling dient binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur voldaan te zijn, tenzij anders overeen gekomen.
6.4 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van het totaalbedrag, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
6.5 Indien Outdoor Point hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor rekening van opdrachtgever.
6.6 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
6.7 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 7: Annuleren

7.1 Bij annulering door de opdrachtgever zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • Bij annulering meer dan drie maanden (90 dagen) voor aanvang van het uitje wordt er € 75,- excl. BTW aan voorbereidingskosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering binnen drie maanden (90 dagen) voor aanvang van het uitje wordt 25 % van de totale reserveringssom in rekening gebracht.
  • Bij annulering binnen twee maanden (60 dagen) voor aanvang van het uitje wordt 50% van de totale reserveringssom in rekening gebracht.
  • Bij annulering binnen een maand (30 dagen) voor aanvang van het uitje wordt 75% van de totale reserveringssom in rekening gebracht.
  • Bij annulering binnen een week (7 dagen) voor aanvang van het uitje wordt 100 % van de totale reserveringssom in rekening gebracht.

7.2 Opdrachtgever kan het uitje enkel annuleren door middel van een aangetekend schrijven aan Outdoor Point, waarbij de dagtekening van het bericht geldt als annuleringsdatum.

Artikel 8: Aansprakelijkheid en Risico

8.1 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van de onder hem vallende personen, die deelnemen aan het evenement, van de algemene voorwaarden van Outdoor Point.

8.2 Deelnemer is bekend dat aan het deelnemen aan de activiteiten risico’s verbonden zijn. Deelname geschiedt op eigen risico. Outdoor Point in niet aansprakelijk voor schade in welke vorm en door welke oorzaak dan ook ontstaan, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Outdoor Point.

8.3 Voor sommige activiteiten moet een deelnemersverklaring worden ondertekend

door alle deelnemers. Indien dit van toepassing is brengt Outdoor Point de opdrachtgever hiervan op de hoogte. Deelname kan dan slechts geschieden als deze verklaring door iedere deelnemer is ondertekend.

8.4 Iedere deelnemer van de uitvoering van de overeenkomst, dient verzekerd te zijn tegen ongevallen.

8.5 Outdoor Point heeft een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering, die zogeheten verwijtbare schade dekt. Outdoor Point is nimmer aansprakelijk te stellen voor geleden schade indien de verzekeringsmaatschappij eventuele schade niet dekt.

8.6 De deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door de deelnemer wordt toegebracht aan Outdoor Point, haar materialen, de omgeving waarin het zich afspeelt, alsmede schade toegebracht aan derden.

Artikel 9: Verplichtingen van partijen

9.1 De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle

persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de

overeenkomst aangaat aan Outdoor Point te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het evenement. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.

9.2 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen die door een begeleider/instructeur van Outdoor Point om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.

9.3 De deelnemer die onder invloed is van alcohol en/of (soft of hard) drugs kan worden uitgesloten van het evenement, indien dit gevaar voor hem of haarzelf alsmede gevaar voor anderen kan opleveren. Alle verdere kosten zijn voor rekening van de deelnemer of de opdrachtgever.

9.4 De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in

voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

9.5 Alle deelnemers zijn verantwoordelijk voor het gedrag van elkaar.

9.6 Bij wangedrag van één of meerdere deelnemers aan een evenement kan het evenement worden beëindigd.

9.7 Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mededelen aan Outdoor Point. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Outdoor Point als gevolg daarvan lijdt.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen

daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende

oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Outdoor Point geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Outdoor Point niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

10.2 Outdoor Point heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Outdoor Point het contract is aangegaan.

10.3 Tijdens overmacht worden verplichtingen van Outdoor Point opgeschort of geannuleerd.

10.4 Indien Outdoor Point bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 11: Klachten

11.1 Outdoor Point heeft een klachtenprocedure indien opdrachtgever van mening is, dat er sprake is van een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

11.2 Tijdens een evenement dient opdrachtgever een klacht gelijk te melden bij de betrokken begeleiding/instructeur opdat deze, voor zover mogelijk, een passende oplossing kan treffen. Indien dit niet of niet geheel mogelijk is en de tekortkoming afbreuk doet aan de kwaliteit van het evenement, dient opdrachtgever hiervan gelijk een melding te maken aan Outdoor Point.

11.3 Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan opdrachtgever deze, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het evenement, schriftelijk en gemotiveerd indienen bij Outdoor Point.

11.4 Binnen 14 dagen nadat Outdoor Point de klacht heeft ontvangen, ontvangt opdrachtgever van Outdoor Point een inhoudelijke reactie.

11.5 Opdrachtgever geeft Outdoor Point vier weken de tijd om een klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil.

11.6 Iedere aanspraak, uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt, bij niet tijdige melding van een klacht, doch in ieder geval 1 jaar na afloop van het evenement of indien het evenement geen doorgang heeft gevonden, 1 jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

Artikel 12: Privacy

12.1 Outdoor Point respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en van alle deelnemers aan een evenement en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die Outdoor Point ontvangt, vertrouwelijk wordt behandeld.

12.2 Outdoor Point gebruikt de ontvangen gegevens alleen om de diensten, goederen en/of informatie waar men om gevraagd heeft te leveren. Voor het overige zullen deze gegevens uitsluitend gebruikt worden met toestemming van de ontvanger. Het volledige privacy beleid van Outdoor Point is te lezen op: www.outdoorpoint.nl

Artikel 13. Geschillen

13.1 De rechter in de woonplaats van Outdoor Point is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Outdoor Point het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechten.

13.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

13.3 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Outdoor Point en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 14. Toepasselijk recht

14.1 Op elke overeenkomst tussen Outdoor Point en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15. Wijziging van de voorwaarden

15.1 Outdoor Point behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

15.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met

inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de

wijziging.

15.3 Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.